A smaller text A normal text A larger text

English | Shqipالعربية | বাংলা | 中文Françaisλληνικά | Kreyòl Ayisyen | Italiano한국어PolskieрусскийEspañol | יידיש | اردو

Apati 2021, Vil New York ap sèvi ak Sistèm Vòt Chwa Klase a (Ranked Choice Voting) nan eleksyon primè ak eleksyon espesyal pou pòs minisipal yo.

Ou kapab klase jiska 5 kandida nan lòd ou pito a, olye ou chwazi sèlman yon grenn kandida. Ou kapab toujou vote pou yon sèl kandida si ou vle.

Premye eleksyon pou tout vil la avèk Sistèm Vòt Chwa Klase a se pral Eleksyon Primè nan dat 22 jen 2021. Jwenn dat ak dat limit pou pwochen eleksyon yo sou voting.nyc.

Poukisa n ap itilize Sistèm Vòt Chwa Klase a?

Rezidan New York yo te chwazi itilize Sistèm Vòt Chwa Klase a nan yon vòt sou kesyon bilten an 2019. Yo te adopte li ak 73.5% nan votè yo ki te anfavè li.

Ki eleksyon ki pral sèvi ak Sistèm Vòt Chwa Klase a?

Vil New York ap sèvi ak Sistèm Vòt Chwa Klase a nan eleksyon primè ak eleksyon espesyal pou pòs minisipal yo: Majistra, Defansè Piblik, Kontwolè, Prezidan Minisipalite ak Konsèy Minisipal.

Fason pou ranpli bilten vòt ou a

Klase jiska 5 kandida nan lòd ou pito a.

  1. Chwazi premye kandida w la epi ranpli ti won ki toupre non li an nèt anba 1ye kolòn lan.
  2. Si ou chwazi yon dezyèm kandida, ranpli ti won ki toupre non li an anba 2yèm kolòn lan.
  3. Ou kapab klase jiska 5 kandida. Ou kapab toujou chwazi pou vote pou sèlman yon kandida si ou vle. Lè ou klase lòt kandida yo, sa p ap afekte premye chwa w la.

Pinga ou klase yon kandida plis pase yon fwa. Si ou fè sa, se sèlman premye klasman ou fè pou li a k ap konte.

Pinga ou bay plizyè kandida menm klasman an. Si ou chwazi plis pase yon kandida kòm premye chwa ou, bilten vòt ou a p ap valid.

Fason yo pral konte bilten vòt ou a

Si yon kandida resevwa plis pase 50% nan vòt premye chwa yo, li genyen eleksyon an.

Si pa gen okenn kandida ki fè plis pase 50% nan vòt premye chwa yo, donk kontaj la ap kontinye an plizyè seri.

Nan chak seri, kandika ki gen mwens vòt la ap elimine. Si premye kandida ou chwazi a elimine, vòt ou a pral jwenn pwochen kandida ki pi byen klase sou bilten vòt ou a.

Pwosesis sa a kontinye jiskaske gen sèlman 2 kandida ki rete. Kandida ki fè plis vòt la genyen eleksyon an!

Ki avantaj Sistèm Vòt Chwa Klase a?

Sistèm Vòt Chwa Klase a ba ou plis enfliyans pou chwazi kimoun ki eli yo. Menm si premye kandida ou chwazi a pa genyen, ou kapab toujou ede chwazi moun ki genyen an.

Plis koutwazi ak mwens kanpay negatif. Kandida ki pa premye chwa w la toujou bezwen sipò ou kòm 2yèm, 3yèm, 4yèm, oswa 5yèm chwa ou. Sa fè yo genyen plis chans pou yo atire yon piblik ki pi laj.

Kandida ki pi divèsifye epi ki pi reprezantatif yo genyen eleksyon yo. Vil ki te mete Sistèm Vòt Chwa Klase a an plas yo te eli plis fanm ak plis fanm ki pa blan, sa ki fè eli yo reprezante kominote nan vil sa yo plis.

Pou jwenn plis enfòmasyon, gade Kesyon Moun Poze Souvan sou Sistèm Vòt Chwa Klase nou an